jaarbrief van de voorzitter - NLVE

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

jaarbrief van de voorzitter

ALV 2016

                              
Van de voorzitter december 2016       

Erfpacht is nog steeds een actueel thema. Naast dat particuliere erfpacht een ‘Opinie’ -een beoordeling- behoeft, wil een bank de hypotheek gaan financieren van een voor 2013 bestaand erfpachtrecht, vinden er herzieningen en heruitgiften plaats in het gehele land. Dat is afhankelijk van het contract meestal om de 5.10,15,30 of 50 jaar. Dan komen de contracten, en de mogelijke problemen-  op tafel.

De NLVE strijdt samen met SEBA tegen onrechtvaardige erfpacht Amsterdam. Kijk eens op http://erfpachtinamsterdam.nl Uw voorzitter is bestuurslid bij SEBA.
Vanaf eind 2011 hebben de voorzitters van NLVE en de SEBA een samenwerkingsverband in NivE, Nederlands instituut voor Erfpacht. Naast dat u als lid met raad en daad bijgestaan wordt kunt u met kwesties die veel tijd kosten en deskundigheid vereisen aankloppen bij NivE tegen het NLVE ledentarief. Daar wordt graag gebruik van gemaakt door individuen en door groepen erfpachters.

Heuglijk nieuws
Het nieuwe erfpachtcontract met Natuurmonumenten ligt in de definitieve vorm bij de notaris. Het gehele traject heeft 4 ½ jaar geduurd. Er moest door ons een omslag gemaakt worden in het doen en denken m.b.t. erfpacht. Mogelijk vloeit dit contract uit over de gehele ‘groene’ erfverpachters.
In december 2016 is, wederom na jaren onderhandeling, een middelgrote particuliere erfverpachter ‘om’ gegaan voor voorwaarden die de NLVE bijgesteld heeft.
Als basis de al gecontracteerde AB 2000 van de gemeente Amsterdam, nu alleen indexatie op basis van de WOZ waarde, herziening om de 50 jaar op basis van de dan geldende WOZ waarde, geen andere voorwaarden
in de toekomst en nog wat dingen in het voordeel van de erfpachters.
Beide contracten komen in aanmerking voor het “Erfpacht oké NLVE” keurmerk.

‘Zichtbaarheid NLVE’
Ik realiseer mij dat wij wederom onvoldoende zichtbaar zijn geweest voor onze leden wat onze collectieve activiteiten betreft. De beperkte tijd die wij hebben gebruiken wij goed, de inzet in het erfpachtdossier gaat helaas ten koste van presenteren en communiceren aan/naar de leden.

De Amsterdamse kip met de gouden eieren

De politieke omslag bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam heeft zeker te maken gehad met het erfpachtdossier. De verkiezingsbeloften zijn niet waar gemaakt, in 2017 krijgen wij een aanbieding voor eeuwigdurende afkoop van de canon ineens. Maar tegen welke prijs? We zijn er niet gerust op dat dit goed af gaat lopen. Er zijn AV 2016 opgesteld die op 34 punten niet consumentvriendelijk zijn. De NLVE heeft naast SEBA en de vereniging Eigen Huis gesprekken gevoerd met de grondwaardecommissie, een commissie die door de gemeente Amsterdam is samengesteld en aangezocht is zich te buigen over de vraag hoeveel de afkoopsom voor eeuwigdurende erfpacht moet worden. Conclusie: “de afkoop gaat heel veel geld kosten”. Tegenover dit rapport heeft SEBA een marktwaardecommissie samengesteld en aangezocht zich tevens te buigen over de hoogte van de afkoopsom voor eeuwigdurende erfpacht. Conclusie: “17 keer de huidige jaarcanon”. Vaak nog een hoop geld als de canon nu al hoog is maar de uitkomst van de gemeentelijke commissie is een veelvoud daarvan.

Collectieve dossiers
Er lopen nog andere collectieve trajecten buiten de gemeente Amsterdam. Eigenaren van erfpacht bij recreatie- en/of permanente woningen op ‘parken’ hebben ons wederom weten te vinden, in Brabant en Zeeland zijn wij momenteel actief. Het derde jaar gaat in voor de ondersteuning van de woonarkbewoners aan de Lieoever in Haarlem. Ondererfpacht van het Recreatieschap Spaarnwoude die op haar beurt weer erfpachters is van Staatsbosbeheer. Een bijzondere situatie met woonarken is dat het roerende zaken zijn. De NLVE heeft nu ook veel kennis in huis m.b.t. erfpacht voor recreatieparken en woonarken.

Ledengroei/ledenbehoud
De ontwikkeling in ledengroei valt tegen, vanwege het ledentarief bij hulp door NivE komen er een tiental leden per jaar bij, daarnaast enkele groepen die een groepslidmaatschap aanvragen. Tegelijkertijd schrijven zich leden uit, verhuizing en vergrijzing. Een gemiddelde Nederlander verhuist om de 7 jaar. Wil de NLVE om tafel kunnen blijven zitten als representatieve vertegenwoordiger van de Nederlandse erfpachters dan zullen wij de leden moeten behouden en groter moeten worden door ledengroei.

Vooruitzicht na 2020
Ik verwacht dat erfpacht in de komende 5 tot 10 jaar een flinke verandering zal ondergaan. Het erfpachtsysteem kan niet langer feodaal blijven, er moeten evenwichtige voorwaarden komen. Helaas kennen wij lange perioden voordat een herziening aan de orde is, 10 / 15 / 30 jaar zodat slechte voorwaarden niet zomaar weg te contracteren zijn en erfpachters in beweging komen. De overheid houdt erfpachthervormingen tegen, niet gek, zij is de grootste erfverpachter in ons land. Als er maar genoeg geroerd wordt dan zal de overheid ook moeten meebewegen. Wij spreken (particuliere) erfverpachters aan op hun maatschappelijke verplichting om eerlijke voorwaarden te hanteren, de meesten hebben daar (nog) geen oren naar, de inkomsten zijn te groot.

ERFPACHTERS VERENIGT U !

Otto Koppen
Voorzitter NLVE


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu