NLVE

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Winst in WOZ Bezwaar actie Amsterdam! KLIK HIER
============================
algemene ledenvergadering 11 december 2018 (zie ALV 2018)

=======================================

Uitspraak rechtbank Amsterdam wob verzoek gemeente Amsterdam
het beroep is gegrond verklaard, de gemeente zal nieuw besluit moeten nemen met inachtneming uitspraak rechtbank

klik
hier voor de uitspraak (zie verdere verloop van de procedure bij 'nieuws Amsterdam')
==========================================
21 maart Gemeenteraadsverkiezingen


Voor Amsterdam kiest u het beste CDA

gewoon doen laatste kans!!!
Motie aangenomen om verlengde afkoop onder AB 1994 tot 1-1-2020 aan te kunnen vragen
-zie nieuws Amsterdam-
==================================================================

De jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt op woensdag 29 november 2017 van 20.00– 21.30 uur gehouden. Inloop vanaf 19.30 uur met koffie, 20.00 uur aanvang. Op aanvraag is het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 december 2016 op papier beschikbaar.

De ALV vindt plaats in de Hofkerk, de Martelaren van Gorcum, aan het Linnaeushof 94 te
Amsterdam. In de pastorie aan de rechterkant naast de hoofdingang van het kerkgebouw. Het Linnaeushof bevindt zich achter de Middenweg, Amsterdam Watergraafsmeer.

===========================================================
Tot 1 maart 2018 canon voortdurende erfpacht afkopen volgens oude regeling. Bereken en vergelijk uw kosten nu online

Heeft u een eigen woning of bedrijfspand met voortdurende erfpacht en heeft u de canon nog niet afgekocht? Of zijn op uw erfpacht de AB 1994 van toepassing en heeft u nog niet verlengd afgekocht? Dan krijgt u langer de tijd om volgens de oude regeling af te kopen, namelijk tot 1 maart 2018. Daarna geldt alleen de nieuwe regeling die sinds 1 oktober 2017 van kracht is.

Op
www.amsterdam.nl/erfpacht kunt u nu online de kosten vergelijken volgens de oude en de nieuwe regeling, en meteen een aanbieding aanvragen tegen het laagste bedrag.

Direct naar de afkooprekentool

Lees meer op amsterdam.nl


==================================
Betaalbaar, bewoonbaar & betrouwbaar

De Amsterdamse Woon en Erfpachtpartij (AWEP of Erfpachtpartij) is opgericht in oktober 2017. Het doel van AWEP is een betaalbaar en bewoonbaar Amsterdam en een betrouwbare gemeente. AWEP komt voort uit een groep betrokken Amsterdammers, veelal actief in buurtverenigingen.

   Amsterdammers hebben recht op een betaalbare stad.
   Amsterdammers hebben recht op een bewoonbare stad.
   Amsterdammers hebben recht op een betrouwbare overheid.

Sluit je aan bij AWEP om deze doelen te realiseren!

Klik
HIER voor info over de AWEP

=======================================

De Erfpachtsoap gaat onverminderd door....
Maart 2018 Gemeenteraadsverkiezingen worden inzet voor nieuw erfpachtbeleid....
BSQ-ers 5-15% gaan vast overstappen en afkopen, >15% <49% zullen moeten afwachten of het beter wordt.....Amsterdam, 27 juni 2017
Persbericht

Aangekondigde erfpachtbesluiten van gemeente Amsterdam vatbaar voor schorsing en vernietiging door de Kroon?

Een groep erfpachters heeft vandaag al bij de Burgemeester van Amsterdam en bij het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aangekaart dat de erfpachtbesluiten van de gemeente Amsterdam waarschijnlijk in aanmerking komen voor schorsing en vernietiging door de Kroon wegens strijd met recht en algemeen belang door toepassing van artikel 273 e.v. Gemeentewet

Nu het referendum ons uit handen lijkt te zijn geslagen, hebben wij vandaag namens een groot aantal erfpachters als laatste rechtsmiddel de Burgemeester en Gedeputeerde Staten een brief gestuurd.
In deze brief hebben wij hen gevraagd de rol die de Gemeentewet hun opdraagt op te pakken en te zijner tijd de besluiten over de Overstapregeling en het Beleid grondwaardebepaling bij de Kroon voor te dragen voor schorsing en vernietiging wegens strijd met het recht en het algemeen belang.

Dit uiteraard alleen als deze besluiten volgens plan van het gemeentebestuur van Amsterdam worden aangenomen, dan wel bekrachtigd door de gemeenteraad (omstreden is of in feite de gemeenteraad het besluit neemt of ermee instemt, afhankelijk van de interpretatie van de taakverdeling in de Gemeentewet, maar dit doet hier niet ter zake).

Voorwaarden in de Gemeentewet voor het aandragen van een besluit door de Burgemeester ter vernietiging door de Kroon is dat hij dit binnen twee dagen na het van kracht worden van de besluiten meldt bij de minister die het aangaat.
Het college van Gedeputeerde Staten kan hetzelfde doen binnen 10 dagen.
Daarnaast zijn ook burgers bevoegd de minister te vragen op deze manier in te grijpen.
Wij hebben al aangekondigd dit namens de Amsterdamse erfpachters te zullen doen.
Als het gaat om besluiten voor privaatrechtelijk handelen (zoals bij erfpacht) hebben wij hiervoor 13 weken na dato de tijd (afhankelijk van de bevoegdheidsvraag dus na het collegebesluit van 9 mei jl of na het komende raadsbesluit).
Voorwaarde is ook dat er geen ander rechtsmiddel openstaat. Tegen deze besluiten staat geen bezwaar of beroep open.

Wij hebben in onze brief argumenten aangevoerd waardoor de besluiten in strijd met het recht zijn maar zij doorkruisen tevens rijksbeleid, waardoor strijd met het algemeen belang zich voordoet. Deze argumenten zullen te zijner tijd uitgebreid worden toegelicht.

Gelet op de impact van de besluiten op de burgers, zowel als op de stad en het land, achten wij toepassing van deze vorm van bestuurlijk toezicht in dit geval zeker proportioneel.

Noot voor de redactie:

Nadere informatie te verkrijgen bij
Actiecomité Verontruste Erfpachters A’dam    Nederlandse Vereniging van Erfpachters
Dr. mr. J.F. Schrijver                                           Mr. O. Koppen  
Paulus Potterstraat 42 hs                                  Pascalstraat 11  
1071 DB AMSTERDAM                                       1098 PB  Amsterdam
tel. 020-6763870                                                tel. 06-43909690
e-mail: jfschrijver@gmail.com                         e-mail: ottokoppen@hotmail.com                   

De tekst van de brieven is te vinden op  www.erfpachters.nl/

klik HIER voor de brief aan de Burgemeester
Klik
HIER voor de brief aan GS

kkjkjkjlj

Het stadsbestuur van Amsterdam (D66, VVD en SP) wil met een (aangepast) Erfpacht Plan het spaargeld dat huiseigenaren in hun woning hebben zitten afnemen. Dit plan is nog steeds Niet veilig, Onduidelijk en Te duur. Zie hier. Dit is ONAANVAARDBAAR voor huiseigenaren en ook voor (particuliere) huurders.

Kijk HIER waarom het plan nog steeds Niet veilig, Onduidelijk en Te duur is.

Ondanks aanpassingen aan het oorspronkelijke plan, nu is de BSQ maximaal 49% en de 'overstapkorting' 25%, deugt het erfpachtplan nog steeds niet.

Bijna 8000 inspraakreacties zijn grotendeels genegeerd, er wordt wat aan de knoppen gedraaid, de systeemfouten blijven bestaan. Er is niet naar u geluisterd, er is niet met u gesproken.

Wat nu? Dit plan moet van tafel! Er moet met ons gesproken worden!
CDA, PvdD en PvdO hebben een alternatief plan, dat grotendeels aan onze bezwaren tegemoet komt.

Kom 20 mei a.s. naar de protest manifestatie bij de Stopera. Laat uw stem horen!

NLVE

De Nederlandse Vereniging van Erfpachters NLVE (voorheen de Vereniging van Amsterdamse Erfpachters VAE) stelt zich ten doel om erfpachters te ondersteunen. Op zich is erfpacht een goed instrument om grond in gebruik uit te geven voor woningbouw, bedrijfsmatige- of andere activiteiten. Een probleem doet zich echter voor indien de erfpachtvoorwaarden niet Veilg Doelmatig en Nuttig zijn. Het probleem zit niet in de erfpacht zelf, het instrument, maar in de gebruikers van dit instrument.
De NLVE is niet tegen erfpacht op zich! Wel is de NLVE van mening dat erfpacht vaak een verouderd instrument is dat niet goed meer past in het hedendaagse wonen. Een recht tot aankoop van de grond, zeker in stedelijke gebieden, een hedendaagse ontwikkeling is die zich voort dient te zetten.

Wat is erfpacht
Eenvoudig gezegd is erfpacht het recht om andermans grond, tegen een vergoeding (canon), te gebruiken alsof het je eigen grond is.
De opstal(len) zijn door natrekking eigendom van de grondeigenaar.
Een erfpachter bezit het economisch eigendom van de grond en opstallen. De juridische eigendom van de grond en de opstallen ligt bij de grondeigenaar. Een erfpachter bezit het erfpachtrecht, dat recht wordt verkocht bij overdracht. Een erfpachter is dus geen eigenaar van de grond en/of de gebouwen en beplantingen die op de grond staan. Amsterdammers die de grond in erfpacht van de gemeente Amsterdam hebben, die hebben doorgaans geen opstalrecht. Die wonen dus in een "gemeentehuis".


Opstalrecht
Een opstalrecht is het recht om een opstal in eigendom (economisch en juridisch) te hebben op andermans grond. Vaak is het opstalrecht afhankelijk van een erfpachtrecht, beide rechten zijn dan gevestigd. Bij overdracht verkoopt u dan het erfpachtrecht (het gebruik van de grond) en de eigendom van de opstallen. Indien het opstalrecht afhankelijk van het erfpachtrecht is komt het opstalrecht ten einde bij beëindiging van her erfpachtrecht.

Wat gaat er mis bij erfpacht?
Vroeger betaalde de erfpachter een symbolisch bedrag aan canon ter bevestiging van de rechtsverhouding tussen de grondeigenaar en de erfpachter. Een "recognitie" van de rechtverhouding.
Veel grondeigenaren zien tegenwoordig de recognitie niet meer als een bevestiging van de rechtstoestand maar als een goede bron van inkomsten. Bij periodieke herziening, of bij het omzetten van het contract wordt een taxatie gedaan ter bepaling van de nieuwe canon. Vreemd genoeg wordt vaak de 'volle' grondwaarde, alsof het een leeg bouwperceel is, genomen om de waarde te bepalen. Vreemd genoeg wordt het rendement van langlopende staatsleningen genomen om het (rente)percentage te bepalen waarop de canon gebaseerd gaat worden.

De volle grondwaarde is bij erfpacht een fictie, op de grond is immers een erfpachtrecht gevestigd. Dat erfpachtrecht vermindert de waarde van de grond. Bij erfpacht is er sprake van 'bloot eigendom', de grondeigenaar heeft grond belast met erfpacht in zijn bezit. Dat is minder waard dan 'vol' eigendom, althans de canon dient dan niet over de volle eigendomswaarde berekend te worden. De erfpachter heeft ook niet het genot van de grond alsof het zijn eigen grond is. Vaak zien we in erfpachtvoorwaarden allerlei beperkingen en verplichtingen voor de erfpachter. Deze beperkingen dienen als depreciatie factoren aangemerkt te worden om de waarde van het gebruik van de grond te verminderen.

Het is onjuist om het rendement uit langlopende staatsleningen of het rentepercentage op geldleningen te gebruiken om een canonpercentage daar van af te leiden. Als je nu € 10.000 leent en het over 50 jaar moet terugbetalen dan is diezelfde € 10.000 een stuk minder waard. Dat komt door inflatie, met een euro van nu kan je over 50 jaar veel minder doen. Als je nu een stuk grond uitgeeft in erfpacht en je doet dat voor 50 jaar dan krijg je na 50 jaar de volle eigendom terug. De grond is echter meer waard geworden dan 50 jaar geleden. Daarom past het niet om grond met geld te vergelijken.

In het rendement op staatsleningen zit naast het element inflatie het element 'risico'. Bij het uitgeven van grond in erfpacht is geen enkel risico gemoeid. De grondeigenaar krijgt de volle eigendom aan het einde van het erfpachtrecht terug en tijdens de periode waarin de erfpacht uitgegeven is heeft de grondeigenaar, indien de canon niet betaald wordt, de mogelijkheid de erfpacht op te zeggen en de schuld te verhalen op de verkoopprijs van het erfpachtrecht of de opstallen.

Wat kan de vereniging voor u doen?
De vereniging zet zich in algemene zin in om erfpacht tot een voor erfpachters redelijk en billijk instrument te maken, erfpacht zoals het bedoeld was. Wij bieden objectief advies en ondersteuning. Voor leden is de ondersteuning bij een eenvoudige vraag gratis, als de behandeling van een vraag meer dan een 1/2 uur aan tijd gaat kosten dan wordt die meerdere tijd in rekening gebracht.

Taxatie
De vereniging kan u een taxateur leveren die bekend is met het waarderen van erfpacht.

NLVE brengt keurmerk "ERFPACHT OKÉ" uit.

Erfpachtvoorwaarden die voldoen aan de strenge eisen van de NLVE kunnen het keurmerk
"ERFPACHT OKÉ" van de NLVE krijgen.

Werkwijze NLVE / disclaimer

De NLVE heeft als Vereniging van Erfpachters een bestuur van vrijwilligers. Dit bestuur wil u zo goed mogelijk informeren over erfpacht en daaraan verbonden onderwerpen. Het bestuur lobbyt voor erfpachters. De NLVE geeft geen adviezen maar wel feiten, overwegingen en suggesties die door het bestuur, maar ook dank zij veel leden met vlijt verzameld zijn. De NLVE denkt met u mee. Wat u doet of laat zijn uw eigen beslissingen en daden. Het bestuur van de NLVE is hiervoor niet aansprakelijk. Laat u eventueel tijdig goed bijstaan door een deskundige, voor uw eigen rekening; eventueel doet u een beroep op uw rechtsbijstandsverzekering.

Bij het plaatsen van gegevens op deze website www.erfpachters.nl wordt juistheid nagestreefd, maar u kunt er geen rechten aan ontlenen. Die rechten moeten juist bij uw partners van het erfpachtoverleg worden bepleit of gewonnen. Daar helpen wij u bij.

Echter . . uw – goede en slechte - ervaringen, gegevens en overwegingen zijn ons ook welkom. Daarmee proberen we in de toekomst volgende erfpachters en opstalhouders nog beter te helpen dan nu al mogelijk is.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu